Žiadosť o uzatvorenie zmluvy Prostredníctvom tohto online formulára sa môžete stať klientom J&T Banky. V prípade, že už ste našim klientom, prihláste sa, prosím, do ePortalu.
1. Vyplňte online žiadosť, ktorú nájdete na tejto stránke (prosím, používajte diakritiku). 2. Ozveme sa vám. 3. Prídeme za vami a podpíšete zmluvu. Preukážete sa občianskym preukazom. 4. V našom internetovom bankovníctve ePortal si zriadite účet a vami vybraný vkladový produkt.
Osobné údaje*Pri vypĺňaní formulára je nutné vyplniť všetky povinné polia označené hviezdičkou. Používajte diakritiku.
 1. Slovenská republika
 1. +421
Adresa trvalého bydliska
 1. Slovenská republika
Korešpondenčná adresa
Doklad totožnosti
Pôvod finančného majetku
Doplňujúce údaje
 1. Kto je politicky exponovanou osobou?
 1. Toto pole vyplnené správne.
Investičny dotazník
POUČENIE

J & T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B., vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B ďalej len „Banka“), v súlade s príslušnými právnymi predpismi, žiada klienta o zodpovedanie nižšie uvedených otázok.

Odpovede na otázky v časti A slúžia Banke k tomu, aby mohla vyhodnotiť, či poskytnutie investičnej služby alebo uskutočnenia obchodu s finančným nástrojom v rámci investičnej služby prijatie, postúpenie alebo vykonanie pokynu klienta, zodpovedá znalostiam a skúsenostiam klienta potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík. V prípade, že klient na otázky v časti A neodpovie v požadovanom rozsahu alebo dokonca vôbec, upozorňuje Banka klienta na to, že nebude schopná vyhodnotiť, či poskytnutie investičnej služby zodpovedá znalostiam a skúsenostiam klienta potrebných pre pochopenie súvisiacich rizík.

Odpovede na otázky v častiach A aj B slúžia Banke k tomu, aby mohla vyhodnotiť, či poskytnutie investičnej služby investičného poradenstva, poskytnutie rady ohľadom finančného nástroja, alebo uskutočnenie obchodu s finančným nástrojom v rámci investičnej služby prijatie, postúpenie alebo vykonanie pokynu klienta s využitím obchodovania na úver (margin trading), investičné poradenstvo, alebo riadenie portfólia klienta zodpovedá finančnému zázemiu klienta, jeho investičným cieľom a odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík. V prípade, že klient na otázky v častiach A aj B neodpovie v požadovanom rozsahu, alebo dokonca vôbec, Banka klientovi nebude príslušnú investičnú službu poskytovať.


Dotazník vyplním neskôr


OTÁZKY - časť A
  1. Poznám tieto finančné nástroje: *
  (označte všetky relevantné možnosti)

  2. Poznám tieto investičné služby: *
  (označte všetky relevantné možnosti)
  3. Poznám tieto typy obchodov: *
  (označte všetky relevantné možnosti)
  4. Moje predchádzajúce obchody mali nasledovnú povahu: *
  5. Svoje vzdelanie a povolanie vo vzťahu k obchodom s finančnými nástrojmi by som charakterizoval/a ako: *


  6. V minulosti som vykonával/a obchody s finančnými nástrojmi približné s nasledujúcou frekvenciou: *


  7. Rozsah a dĺžka skúsenosti s finančnými nástrojmi: *
  a) Podielové fondy
 1. Skúsenosti


 2. Typický objem obchodu

 3. b) Dlhopisy alebo zabezpečené investičné certifikáty
 4. Skúsenosti


 5. Typický objem obchodu

 6. c) Akcie, ETF a podobné finančné nástroje
 7. Skúsenosti


 8. Typický objem obchodu

 9. d) Opcie (warranty), futures, swapy, forwardy a podobné deriváty vrátane investičných certifikátov s vloženými derivátmi
 10. Skúsenosti


 11. Typický objem obchodu

  8. Deriváty, obchodovanie s využitím úveru, krátke predaje: *

OTÁZKY - časť B
  1. Znalosť investičných služieb: *
  (označte všetky relevantné možnosti)
  2. Moje pravidelné príjmy pochádzajú zo: *  3. Výška pravidelných príjmov (po zdanení): *


  4. Čistá výška môjho majetku (vrátane likvidných aktív, investícií a nezastavaných nehnuteľností): *


  5. Výška mojich záväzkov v pravidelných splátkach: *


  6. Doba, počas ktorej budem neustále držať finančné nástroje (investičný horizont): *
  7. Pravdepodobnosť, že nedodržím uvedený investičný horizont: *


  8. Tolerancia vo vzťahu k rizikom. Finančne ma neohrozí: *  9. Preferencia vo vzťahu k rizikám. Očakávam: *
  10. Účel mojich investícií: *
  11. Očakávam nasledujúci výnos z investovaných prostriedkov: *
  12. Daná investícia predstavuje podiel na mojom majetku (vrátane nehnuteľností, a podobne): *  13. Danú investíciu by mi z mojich príjmov trvalo opätovne vytvoriť: *Miesto podpisu zmluvy
Klient týmto potvrdzuje, že:

 1. Kto je osobou s osobotným vzťahom k banke?


Prehlásenia:

  Klient odoslaním tohto formulára potvrdzuje:

  že bol v dostatočnom časovom predstihu oboznámený s Obchodnými podmienkami, Sadzobníkom poplatkov, Všeobecnými obchodnými podmienkami Vernostného systému a Predobchodnými informáciami, oboznámil sa s nimi, ich obsahu porozumel a s ich znením súhlasí v plnom rozsahu.

  že má dostatočné prostriedky a predpoklady na využívanie internetu a elektronickej pošty, a preto súhlasí s ich využívaním pri komunikácii Banky s Klientom.

  že v súvislosti s poskytovaním dokumentov obsahujúcim základné charakteristiky fondu kolektívneho investovania, nevyhnutné pre investorov k posúdeniu povahy a rizík investície, spracované formou zrozumiteľnou bežnému investorovi (oznámenie kľúčových informácií podľa § 156 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní) Klient súhlasí s poskytovaním týchto informácií na nosiči informácií, ktorý nemá listinnú podobu, a zároveň súhlasí s poskytovaním týchto informácií výlučne na Internetovej stránke Banky. Pre účely zaslania informácie o adrese Internetovej stránky Banky, kde sú umiestnené tieto oznámenia kľúčových informácií, Klient určuje e-mailovú adresu uvedenú v tomto formulári.

Potvrdenie: 1. Pred odoslaním si skontrolujte vyplnenie a správnosť všetkých polí.